ТРИБУНА

Получаваме пенсия и помощи с по-малко документи

Да отпадне необходимостта от представяне на удостоверение за наследници, когато трябва да получим помощи и пенсия на починал, предвиждат промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, качени за обществено обсъждане.

От 31 март 2024 г. влиза в сила промяна в Закона за електронното управление, съгласно която отпада възможността административните органи да изискват от лицата представянето на удостоверителни документи за доказване на факти и обстоятелства, които са налични в регистри и могат да бъдат набавени по служебен път.

В тази връзка се предлагат промени в наредбата, според които при подаване на заявление-декларация за изплащане на неполучено парично обезщетение и/или помощ от наследници на починал човек, отпада изискването за представяне на удостоверение за наследници. В този случай само административният орган – съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се задължава служебно да набави необходимата информация относно наследодателя и кръга на неговите наследници.

С промени в Кодекса за социално осигуряване пък се променя наименованието на обезщетението за отглеждане на малко дете, като думите „малко дете“ са заменени с „дете до 2-годишна възраст“.

С друга промяна се регламентира ново право на бащата (осиновителя) на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Този вид обезщетение не е сред изрично в наредбата, затова в нея ще включено паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), чието изплащане и към настоящия момент е възможно да бъде поискано от наследниците на починало правоимащо лице.

С други промени този път в Наредбата за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя също отпада нуждата от представяне на редица документи.

Те следва да се събират по служебен ред в рамките на административните производства, посочват от социалното министерство, което ги внася за обществено обсъждане.

Премахва се изискването към констативния протокол за извършена проверка от контролните органи на НОИ да се прилага копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност. 

Отпада и  изискването към заявлението – декларация, което подава работникът към ТП на НОИ за изплащане на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя, да се прилага справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя, както и подаваните възражения до работодателя за определените суми в справката.

Ако служителят е починал, наследниците му пък няма нужда да представят  удостоверение за наследници. НОИ ще трябва да изисква служебно представянето на съответния документ от общината (кметството), тя пък трябва да го  изпрати в 14-дневен срок.

В заявлението-декларация вече няма да пише обръщението „Моля“, а  то се заменя със „Заявявам желанието си“ да бъде отпуснато гарантирано вземане. Премахва се и изискването за представяне от правоимащото лице на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.Предлага се промените и по двете наредби да влязат в сила от 31 март 2024 г./pariteni.bg

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top