ДНЕС

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНСУЛТИРАНЕ И ОБУЧЕНИE НА ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ проведе консултации и обучения на предприемачи от региона на град Гоце Делчев.

Общо 60 са предприемачите, които  взеха  участие в основните проектни дейности. Предвид големия интерес, в процеса на първоначална диагностика на конкурентоспособността се включиха 60 представители на целева група по проекта:

  • 20 физически лица – потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес;
  • 40 представители на съществуващи микро, малки и средни предприятия – ръководители, служители и мениджъри;

След анализ на резултати от проведената през 2022 г. първоначалната диагностика на конкурентоспособността на 60 предприемачи, експерти разработиха  индивидуални планове за  консултиране, при съобразяване със спецификата на конкретния предприемач, получените резултати от диагностиката и идентифицираните налични бизнес умения на предприемачите.

Предприемачите бяха насочени и взеха участие в индивидуални консултации за дефиниране цели, визия и стратегии за стартиране/развитие на бизнес, повишаване нивото на съществуваща конкурентоспособност; планиране на следващи стъпки за създаване на бизнес култура и развитие на бизнес умения. Така те бяха подпомогнати да да управляват по-ефективно своя бизнес и оценят перспективите за бъдещото му развитие.

40 от предприемачите се включиха в обучения за развитие на бизнес умения в рамките на разработен общ инструментариум за провеждане на обучения за развитие на бизнес уменията на предприемачи, който ще се прилага от Звената за подпомагане на бизнеса, създадени от проектните партньори от българска и гръцка страна. Общият инструментариум ще включва 8 тематични модула: Първоначална диагностика на конкурентоспособността; Оперативен мениджмънт; Финанси и счетоводство; Управление на човешките ресурси; Обслужване на клиенти; Продажби, Брандиране; Комуникационен маркетинг и промоция.

32 предприемачи бяха консултирани в Лаборатория за иновации, като консултациите имаха за цел да повишат знанията и компетенциите на настоящи и бъдещи предприемачи в областта на иновациите и тяхното възприемане като предпоставка за устойчиво развитие и растеж на предприятията. По време на груповото консултиране предприемачите обмениха опит, споделиха добри практики и бизнес идеи.

Продължават  проектните дейности, свързвани идентифициране на потенциални членове, бизнес сдвояване, идентифициране на потенциални синергии от българска страна, проучване на факторите за успех на предприемачеството и разработване на план на устойчивост Звеното за подпомагане на бизнеса.

Информация за предоставяните услуги от експертите към Звеното за подкрепа на бизнеса, може да получите в офиса на Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на ул. „Александър Стамболийски“ № 4, в Гоце Делчев или да се свържете с екипа на Сдружението на контактите, обявени на http://mig-gotsedelchev.com/.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ  – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

 

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top